IRJP: Zakończenie pierwszego etapu oceny materiałów i aplikacji edukacyjnych
NOWOŚCI W INSTYTUCIEPolska    2024-06-28

Zakończenie pierwszego etapu oceny materiałów i aplikacji edukacyjnych

Informujemy, że w dn. 28 czerwca 2024 r. zakończyliśmy pierwszy etap prac związanych z oceną dostępnych materiałów dydaktycznych do nauki języka polskiego za granicą oraz potencjału aplikacji multimedialnych w zakresie wspomagania procesu nauczania.

Oto najważniejsze ustalenia, powstałe w efekcie wykonanych prac i konsultacji:

  • Instytut nie będzie prowadził prac nad zunifikowanym podręcznikiem do nauki języka polskiego za granicą
  • Nie wydaje się uzasadnione tworzenie nowej ani przystosowywanie jednej z obecnie działających aplikacji multimedialnych w celu zastąpienia nauczyciela i materiałów dydaktycznych – są to dobre narzędzia wspierające
  • Konieczne jest z kolei wsparcie nauczycieli polonijnych i polskich za granicą w procesie podnoszenia ich kwalifikacji oraz obiektywna weryfikacja kompetencji edukacyjnych

 

Dziękujemy za udział w ankiecie oraz wypowiedzi wszystkim nauczycielom, rodzicom i przedstawicielom Polonii i Polaków za granicą. Dziękujemy naszym ekspertkom, wszystkim uczestnikom czerwcowej konferencji naukowej i partnerom, szczególnie Ministerstwu Edukacji Narodowej z ministrą Joanną Muchą oraz dyrekcji i pracownikom Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) z dyrektorem Adamem Kalbarczykiem.

Przeprowadzone przeglądy materiałów i aplikacji oraz wnioski płynące z dyskusji ekspertów doprowadziły do przekonania, że nie wydaje się zasadne tworzenie jednego podręcznika dla wszystkich uczniów na całym świecie. Trudne do przeprowadzenia wydają się być także próby ujednolicania materiałów dydaktycznych oraz opieranie procesu edukacji językowej jedynie na aplikacji lub aplikacjach multimedialnych.

Z opinii ekspertów wynika, że aplikacje są świetnym narzędziem zachęcającym do nauki i promującym język polski. Niemniej obecnie nie są w stanie zastąpić klasycznych podręczników i szkoły, tak jak sztuczna inteligencja nie jest obecnie w stanie zastąpić nauczyciela, koleżanek i przyjaciół.

Konieczna jest natomiast analiza i weryfikacja jakościowa dostępnych materiałów dydaktycznych pod kątem wymogów metodologicznych. Książki do nauki języka polskiego, a także inne materiały dydaktyczne są dla młodych Polaków, mieszkających poza krajem, już na wstępnym etapie procesu edukacji, ważnym elementem kształtującym obraz Ojczyzny. Dlatego zasadne jest, by materiały dydaktyczne prezentowały spójny wizerunek Polski, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Niezbędne jest także zapewnienie powszechnego dostępu do materiałów dydaktycznych. Przeprowadzona przez Instytut analiza wykazała, że odpowiednio przygotowani do pełnienia swoich obowiązków nauczyciele potrafią trafnie dobrać materiały edukacyjne pod konkretne grupy uczniów, z uwzględnieniem różnic w poziomie znajomości języka, wieku i umiejętności przyswajania wiedzy, różnic kulturowych i geograficznych.

Reasumując, przeprowadzone analizy i dyskusje w gronie ekspertów raz jeszcze uwidoczniły kluczową rolę nauczyciela w procesie dydaktycznym. Ta rola staje się jeszcze ważniejsza w przypadku dzieci i młodzieży uczącej się języka polskiego poza krajem. Dla młodzieży wychowującej się za granicą nauczyciel jest nie tylko belfrem, dydaktykiem, ale często też polskim przyjacielem i pośrednikiem między współczesną Polską a uczniem szkoły polonijnej lub polskiej za granicą.

W związku z powyższym, Instytut Rozwoju Języka Polskiego skupi się na bliższej współpracy z nauczycielami, w szczególności podnoszeniu ich kwalifikacji. Służyć temu będzie Rada Jakości Kształcenia (nazwa robocza), która powstanie przy Instytucie, a złożona będzie z doświadczonych i uznanych metodyków i glottodydaktyków. Jej celem będzie określenie parametrów oceny jakości pracy, wykształcenia i doświadczenia nauczycieli języka polskiego za granicą, a także wytyczenie możliwych kierunków i ścieżek podnoszenia kwalifikacji. Rada zajmie się również oceną dostępnych na rynku materiałów dydaktycznych.

Z przeprowadzonej kwerendy oraz w wyniku dyskusji eksperckiej, wyklarowane zostało stanowisko, że aplikacje multimedialne są bardzo dobrym narzędziem wspierającym i popularyzującym naukę języka polskiego. Szczególnie przydatne są w podtrzymywaniu znajomości języka i osłuchiwaniu się z nim, zwłaszcza, gdy nie mamy codziennego kontaktu z językiem. Aplikacje nie zastąpią jednak regularnej nauki w szkole polskiej, która jest nie tylko miejscem przekazywania wiedzy, ale – co nie mniej ważne – integracji ze środowiskiem polonijnym, kształtowania się przyjaźni i długotrwałych relacji. Wreszcie polskie szkoły są ośrodkami kultury, w których rozwija się pasje oraz zdobywa wiedzę o Polsce i świecie.

Materiały przygotowane w trakcie realizacji pierwszego etapu programu można znaleźć na naszych stronach:

https://irjp.gov.pl/aplikacje-podreczniki-multimedia.php
NOWOŚCI W INSTYTUCIE - ARCHIWUM
PORTAL IRJP WYŚWIETLONO 1505227 RAZY×