IRJP:
DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTUWspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski 2023


Komunikat
skierowany do Państwa Oferentów w Konkursie nr 1.
Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski 2023

Uprzejmie informujemy, że do umowy o wsparcie został przygotowany aneks nr 2 , wprowadzający następujący zapis:

§ 10 ust. 12 Umowy otrzymuje brzmienie:

„Obowiązek określony w pkt 14.4 i 14.5 Regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia z dnia 20 kwietnia 2023 r. o otwartym konkursie ofert dotyczącego przedsięwzięcia pod nazwą „Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski 2023” Oferent możne spełnić przedstawiając Instytutowi oświadczenie Dyrektora Szkoły/przedszkola o liczbie uczniów/podopiecznych, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138).”Wyniki konkursu
„Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski 2023”

6 czerwca 2023 roku dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL, dyrektor Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ogłosił wyniki konkursu „Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski 2023”.

Konkurs dotyczył dwóch obszarów:

I. Utrzymanie i funkcjonowanie szkół i przedszkoli polonijnych i polskich za granicą i
II. Wypoczynek letni,

w ramach których dofinansowane zostanie 99 ofert na łączną kwotę

22 810 995,00 zł (Obszar I)
oraz
10 497 488,90 zł (Obszar II).

Zwycięzcy konkursu otrzymają umowy w systemie, którym składano wnioski.
Prosimy o śledzenie wiadomości w panelu użytkownika.

DO POBRANIA:

Utrzymanie i funkcjonowanie szkół i przedszkoli polonijnych i polskich za granicą / PDF

Wypoczynek letni / PDF


Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie
Dyrektora Instytutu Rozwoju Języka Polskiego
im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego z dnia 20 kwietnia 2023 r.
o otwartym konkursie ofert dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą
„Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski 2023”.


1. Cel przedsięwzięcia

Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie w drodze otwartego konkursu oraz dofinansowanie ofert obejmujących realizację zadań, polegających na wspieraniu rozwoju języka polskiego poprzez dofinansowania do utrzymania szkół i przedszkoli polonijnych oraz polskich za granicą, w ramach obszaru 1 przedsięwzięcia. Obszar 2 przedsięwzięcia polega na dofinansowaniu ofert obejmujących realizację zadań edukacyjnych i naukowych, służących pogłębieniu znajomości języka polskiego lub popularyzowaniu systemu szkolnictwa wyższego w Polsce, które są organizowane w okresie pozaszkolnym dla dzieci i młodzieży polonijnej i polskiej, mieszkającej za granicą.

2. Zakres przedmiotowy przedsięwzięcia

Obszar 1
– Utrzymanie funkcjonowania szkół i przedszkoli polonijnych i polskich za granicą:

- przedsięwzięcie obejmuje dofinansowanie ofert, w których zaplanowano dofinansowanie działalności szkół i przedszkoli poza granicami Polski,
- przedsięwzięcie obejmuje także dofinansowanie ofert, które dotyczą dofinansowania działalności szkół polonijnych prowadzonych na terenie Polski,

Obszar 2
– „Wypoczynek letni” – Organizacja projektów mających na celu pogłębianie znajomości języka polskiego i budowanie tożsamości narodowej:

- przedsięwzięcie obejmuje dofinansowanie ofert, w których zaplanowano dofinansowanie działalności pogłębiających znajomość języka polskiego w czasie wydarzeń czy turnusów z wyłączeniem okresu nauki w szkołach i przedszkolach poza granicami Polski.

3. Zakres podmiotowy przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 24 ustawy o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ofertę w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1, może złożyć podmiot realizujący działania spójne z zadaniami Instytutu, o których mowa w art. 3 ust. 2 ww. ustawy, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą.

Instytut nie może udzielić wsparcia:

 1. osobie fizycznej skazanej prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 2. osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, w której osoba będąca członkiem jej organów zarządzających lub wspólnikiem została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. podmiotowi, który:
  a) posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych
  lub
  b) pozostaje pod zarządem komisarycznym, znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania restrukturyzacyjnego,
  lub
  c) w okresie trzech lat przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia naruszył w sposób istotny umowę zawartą z Instytutem.

4. Obszar terytorialny przedsięwzięcia

Brak ograniczeń obszarowych przedsięwzięcia.

5. Termin realizacji przedsięwzięcia

Złożone oferty w ramach przedsięwzięcia mogą być realizowane w terminie:

Obszar 1
– Utrzymanie funkcjonowania szkół i przedszkoli polonijnych i polskich za granicą – projekt roczny do 31 grudnia 2023 roku, projekt dwuletni do 31 grudnia 2024 roku.

Obszar 2
– „Wypoczynek letni” – Organizacja projektów edukacyjnych i naukowych, mających na celu pogłębianie znajomości języka polskiego w okresie wakacyjnym – do 31 grudnia 2023 roku.

6. Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia w ramach konkursu

Obszar 1
– Utrzymanie funkcjonowania szkół i przedszkoli polonijnych i polskich za granicą – zaplanowano 10 000 000 zł w 2023 roku i 12 000 000 zł w 2024 roku.

Obszar 2
– „Wypoczynek letni” – Organizacja projektów edukacyjnych i naukowych, mających na celu pogłębianie znajomości języka polskiego w okresie wakacyjnym – zaplanowano 10 000 000 zł w 2023 roku.

Wskazana wartość środków może ulec zmianie.

Minimalna wartość dofinansowania dla jednej oferty wynosi 20 000 zł, a maksymalna 1 000 000 zł.

7. Regulamin konkursu

Regulamin konkursu znajduje się w załączniku nr 1 do ogłoszenia. Do pobrania poniżej.

8. Wymagany w ofercie wkład własny

Wymagany w ofercie wkład własny wynosi co najmniej 5% wnioskowanej kwoty dofinansowania. Koszty administracyjne mogą stanowić maksymalnie 10% dofinansowania.

9. SKŁADANIE OFERT

Ofertę w ramach otwartego konkursu należy złożyć drogą elektroniczną, za pośrednictwem generatora wniosków udostępnionego na stronie www.irjp.gov.pl w terminie od 20 kwietnia 2023 r. od godz. 15.00 do 12 maja 2023 r. do godz. 15.00.

10. ILOŚĆ SKŁADANYCH OFERT

W ramach konkursu dopuszcza się złożenie przez oferenta więcej niż jednej oferty.

11. termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu to 31 maja 2023 r.
Termin może ulec zmianie.Dyrektor Instytutu
Jacek Gołębiowski


POZOSTAŁE OBSZARY BĘDĄ PUBLIKOWANE SUKCESYWNIE


LINK DO GENERATORA - serwis witkac.plREGULAMIN KONKURSU


Zał. nr 1 do Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert
„Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski 2023”


REGULAMIN KONKURSU DO POBRANIA - PDF


Regulamin otwartego konkursu ofert
„Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski 2023”


organizowanego w dwóch kategoriach:

Obszar 1:   Utrzymanie funkcjonowania szkół i przedszkoli polonijnych i polskich za granicą.
Obszar 2:  „Wypoczynek letni” – organizacja projektów mających na celu pogłębianie znajomości języka polskiego i budowaniu tożsamości narodowej.

1. Postanowienia wstępne

Konkurs ogłaszany jest przez Dyrektora Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Warszawie, zwanego dalej „Instytutem”, na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego (Dz. U. z 2022, poz. 2463 z poźn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie wsparcia udzielanego przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego.

Podmiot zgłaszający się do otwartego konkursu ofert zobowiązany jest do zapoznania się z ogłoszeniem oraz regulaminem konkursu. Złożenie oferty w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

2. Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych przedsięwzięć obejmujących realizację zadań polegających na wspieraniu rozwoju języka polskiego wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących z uwzględnieniem realizacji działań Oferentów, które są spójne z zadaniami Instytutu.

Należy do nich:

− inicjowanie i realizowanie działań dotyczących promocji języka polskiego;
− wspieranie kultywowania polskiej tradycji i wartości języka polskiego jako ojczystego oraz promocji języka polskiego jako ojczystego wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą;
− wzmacnianie współpracy między Polonią i Polakami zamieszkałymi za granicą a podmiotami działającymi w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w szczególności w dziedzinie edukacji i nauki;
− wspieranie inicjatyw oraz projektów edukacyjnych i naukowych mających na celu pogłębianie znajomości języka polskiego;
− upowszechnianie języka polskiego jako obcego;
− współpraca ze szkołami, uczelniami, instytucjami publicznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami i innymi podmiotami działającymi w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą na rzecz rozwoju języka polskiego za granicą.

3. Złożenie wniosku

Ofertę w ramach konkursu należy złożyć w Generatorze ofert w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie. Adres internetowy Generatora dostępny jest na stronie internetowej www.irjp.gov.pl

Oferty złożone w terminie i w sposób zgodny z ogłoszeniem oraz regulaminem podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

W ramach przedsięwzięcia uruchomiono dwa obszary. Oferent może jednocześnie złożyć więcej niż jedną ofertę w obu obszarach przedsięwzięcia. Na etapie wypełniania oferty w Generatorze nie jest wymagane składanie podpisów pod ofertą. Papierową wersję oferty z własnoręcznymi podpisami osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta należy dostarczyć na etapie zawierania umowy dotacji.

4. Oferty w ramach przedsięwzięcia mogą być złożone w dwóch obszarach

Obszar 1: Utrzymanie funkcjonowania szkół i przedszkoli polonijnych i polskich za granicą

Celem działań w tym obszarze jest dofinansowanie działalności szkół i przedszkoli polonijnych i polskich za granicą poprzez realizację ofert, które realizują wspieranie nauczycieli, rodziców oraz działaczy oświatowych z polskich społeczności za granicą i motywowanie do rozwoju nauczania języka polskiego oraz popularyzowania wiedzy o historii, geografii, kulturze i tradycji polskiej. Prowadzone w tym obszarze działania powinny również podnosić poziom zainteresowania nauką języka polskiego i w języku polskim wśród dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia zamieszkałych poza granicami Polski.

W ramach tego obszaru mogą również być finansowane działania związane z funkcjonowaniem niepublicznych szkół przeznaczonych dla Polonii i Polaków zza granicy, które funkcjonują w polskim systemie oświaty. Oferty dotyczyć mogą szkół, do których uczęszczają uczniowie posiadający polskie korzenie i w których uczy się co najmniej 100 uczniów. Projekty powinny umożliwiać młodzieży naukę w języku polskim i dalszą edukację w Polsce.

W ramach obszaru 1 możliwa jest realizacja projektów rocznych (realizowanych w 2023 r. lub 2024 r.) oraz dwuletnich (realizowanych w latach 2023 ̶ 2024) mających na celu zapewnienie bieżącego funkcjonowania placówek oświatowych, doposażenie w pomoce edukacyjne, podniesienie motywacji wśród nauczycieli, ułatwienie dostępu do nauki dzieciom i młodzieży oraz inne działania niezbędne do realizacji oferty. Wsparcie w ramach tego obszaru dotyczy wyłącznie placówek oświatowych, które są zarejestrowane w bazie prowadzonej przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) na stronie www.orpeg.pl. Na etapie oferty, przy podaniu szkoły lub innej placówki oświatowej, oferent wpisuje numer z bazy ORPEG.

Z obowiązku zwolnione są placówki oświatowe funkcjonujące na Białorusi oraz niepubliczne szkoły przeznaczone dla Polonii i Polaków zza granicy, które funkcjonują̨ w polskim systemie oświaty.

Zaleca się przed złożeniem oferty sprawdzić aktualność danych (w szczególności nazwa placówki oświatowej/ organizacji oraz dane kontaktowe, w tym e-mail) w ww. bazach lub złożyć wniosek o wprowadzenie placówki oświatowej/ organizacji/środowiska do bazy, w przypadku, kiedy w niej nie występuje.

Kosztami kwalifikowanymi w obszarze 1 przedsięwzięcia są koszty bezpośrednio związane z realizacją projektu w tym:

a) wynagrodzenia i nagrody dla nauczycieli;
b) czynsz i inne opłaty związane z utrzymaniem szkół;
c) zakup materiałów do prowadzenia zajęć;
d) wyżywienie uczniów;
e) zwrot kosztów dojazdu uczniów i nauczycieli do/ze szkoły;
f) zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego, urządzeń wielofunkcyjnych (laptop, drukarka, skaner, rzutnik, projektor itp.);
g) zakup wyposażenia sal lekcyjnych;
h) artykuły biurowe i plastyczne;
i) drobne remonty i modernizacje (koszty do 15 tys. zł.)

z zastrzeżeniem, że spełniają łącznie poniższe kryteria:

- poniesione w terminie realizacji działania;
- niezbędne do realizacji oferty i osiągnięcia jego rezultatów;
- spełniające wymogi efektywnego zarządzania finansami;
- identyfikowalne i weryfikowalne, a zwłaszcza zarejestrowane w zapisach księgowych Oferenta/ów i określone zgodnie z zasadami rachunkowości;
- spełniające wymogi mającego zastosowanie prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych;
- udokumentowane w sposób umożliwiający ocenę realizacji projektu pod względem rzeczowym i finansowym.

Koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 10% wnioskowanej kwoty dotacji. Są to koszty pośrednio związane z realizacją działania, niezbędne do osiągnięcia celu.

Kosztami niekwalifikowalnymi są koszty niezwiązane z realizacją oferty, niezgodne z umową o realizację oferty lub niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Za wydatki niekwalifikowalne uważa się w szczególności wydatki z tytułu:

 1. zadłużenia i kosztów obsługi zadłużenia;
 2. kar i grzywien;
 3. rezerw na straty i ewentualne przyszłe zobowiązania;
 4. odsetek od zadłużenia;
 5. strat związanych z wymianą walut;
 6. zakupu nieruchomości (grunty, budynki);
 7. inwestycji związanych z budową nowych obiektów;
 8. podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli może zostać odliczony w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 9. danin publicznych (m.in. podatków i opłat), z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 10. nagród, premii i innych form bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób związanych z obsługą przedsięwzięcia i jego zarządzaniem;
 11. kosztów leczenia pracowników Oferenta;
 12. kosztów wydatkowanych niezgodnie z warunkami umowy;
 13. kosztów poniesionych po terminie kwalifikowalności kosztów określonym w umowie zawartej z Oferentem.

Obszar 2: „Wypoczynek letni” – organizacja projektów mających na celu pogłębianie znajomości języka polskiego i budowania tożsamości narodowej

Celem tej kategorii przedsięwzięcia jest dofinansowanie wydarzeń lub wyjazdowych turnusów oraz innych zorganizowanych form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia (w tym kolonii/półkolonii w miejscu i kraju zamieszkania, obozów sportowych i harcerskich itd.).

Program form wypoczynku powinien zawierać jeden z niżej wymienionych elementów:

- organizacja lekcji języka polskiego lub innej formy nauki języka polskiego dla uczniów szkół polonijnych i szkół polskich (np. warsztaty, konkursy językowe itd.);
- pogłębianie wiedzy o polskiej kulturze, historii, dziedzictwie narodowym, tradycji i geografii oraz podniesieniu umiejętności posługiwania się językiem polskim;
- zachęcanie do podjęcia studiów na polskiej uczelni poprzez promowanie szkolnictwa wyższego wśród młodzieży polonijnej.

Planowane działania powinny uwzględniać integrację oraz aktywizację dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem pobytów organizowanych na terenie Polski.

Dla jednego uczestnika przewidziane jest wsparcie wypoczynku w jednym zorganizowanym pobycie. Minimalny wiek uczestników to ukończone 7 lat w roku organizacji wydarzenia, a maksymalny wiek to ukończone 19 lat w dniu organizacji wydarzenia.

W ramach obszaru 2 możliwa jest realizacja projektów rocznych realizowanych w 2023 r.

Kosztami kwalifikowanymi w obszarze 2 konkursu są koszty bezpośrednio związane z realizacją projektu w tym:

a) wynagrodzenia dla nauczycieli i opiekunów;
b) organizacja pobytu, w tym koszty zakwaterowania i wyżywienia;
c) zwrot kosztów dojazdu i transportu uczniów, nauczycieli i opiekunów;
d) zakup materiałów do prowadzenia zajęć;
e) artykuły biurowe i plastyczne;
f) koszty biletów wstępu

z zastrzeżeniem, że spełniają łącznie poniższe kryteria:

- poniesione w terminie realizacji działania;
- niezbędne do realizacji projektu i osiągnięcia jego rezultatów;
- spełniające wymogi efektywnego zarządzania finansami;
- identyfikowalne i weryfikowalne, a zwłaszcza zarejestrowane w zapisach księgowych Oferenta/ów i określone zgodnie z zasadami rachunkowości;
- spełniające wymogi mającego zastosowanie prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych;
- udokumentowane w sposób umożliwiający ocenę realizacji projektu pod względem rzeczowym i finansowym;
- nie dotyczą uczestników zamieszkałych na terenie Polski.

Koszty administracyjne (koszty pośrednie) nie mogą przekroczyć 10% wnioskowanej kwoty dotacji. Są to koszty pośrednio związane z realizacją zadań, niezbędne do osiągnięcia celu.

Kosztami niekwalifikowalnymi są koszty niezwiązane z realizacją oferty, niezgodne z umową o realizację oferty lub niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Za wydatki niekwalifikowalne uważa się w szczególności wydatki z tytułu:

 1. zadłużenia i kosztów obsługi zadłużenia;
 2. kar i grzywien;
 3. rezerw na straty i ewentualne przyszłe zobowiązania;
 4. odsetek od zadłużenia;
 5. strat związanych z wymianą walut;
 6. zakupu nieruchomości (grunty, budynki);
 7. inwestycji związanych z budową nowych obiektów;
 8. podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli może zostać odliczony w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 9. danin publicznych (m.in. podatków i opłat), z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 10. nagród, premii i innych form bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób związanych z obsługą przedsięwzięcia i jego zarządzaniem;
 11. kosztów leczenia pracowników Oferenta;
 12. kosztów wydatkowanych niezgodnie z warunkami umowy;
 13. kosztów poniesionych po terminie kwalifikowalności kosztów określonym w umowie zawartej z Oferentem.

5. Ocena formalna wniosków

Oferty, które zostaną złożone, podlegają ocenie formalnej.

Ocena formalna oferty obejmuje zgodność oferty z wymogami określonymi w § 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie wsparcia udzielanego przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego (Dz. U. z 2023 r. poz. 718), dalej jako „rozporządzenie”, oraz weryfikację poprawności złożonych podpisów. Ocena formalna oferty nie obejmuje weryfikacji poprawności informacji zawartych w ofercie, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia.

Weryfikacji podczas oceny formalnej podlega podanie w ofercie następujących informacji:

1) dane Oferenta:
a) nazwę albo imię (imiona) i nazwisko;
b) adres siedziby albo adres zamieszkania;
c) adres do korespondencji;
d) adres poczty elektronicznej i numer telefonu;
e) numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer identyfikacyjny REGON albo numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS);
2) dane osoby uprawnionej do reprezentacji i składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Oferenta:
a) imię (imiona) i nazwisko;
b) numer PESEL;
c) adres do korespondencji;
3) nazwę zadania;
4) planowany termin realizacji przedsięwzięcia;
5) opis realizacji przedsięwzięcia;
6) zasoby kadrowe, rzeczowe lub finansowe Oferenta, które będą wykorzystywane do realizacji przedsięwzięcia;
7) informacja o wcześniejszej działalności Oferenta, w szczególności w zakresie wspierania rozwoju języka polskiego za granicą;
8) informacje dotyczące wkładu własnego – o ile jest wymagany.

Do oferty dołącza się:

1) zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, wydane w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia oferty;
2) oświadczenie o braku zachodzenia przesłanek określonych w art. 24 ust. 2 ustawy;
3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), w szczególności na adres poczty elektronicznej Oferenta;
4) kosztorys przedsięwzięcia;
5) pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika.

Po ocenie formalnej wniosków Instytut wezwie Oferentów do usunięcia błędów formalnych. W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych oferty ocenione negatywnie pod względem formalnym podlegają odrzuceniu bez oceny merytorycznej.

Następnie oferty, które zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym, kierowane są do oceny merytorycznej.

6. Ocena merytoryczna ofert

Ocena odbywa się na podstawie kryteriów wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie wsparcia udzielanego przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego (Dz.U. z 2023 r. poz. 718).

Komisja Konkursowa bierze pod uwagę następujące kryteria:


Lp.

Kryteria oceny

Skala punktowa

I

Potencjał Oferenta do zrealizowania przedsięwzięcia, w tym zasoby kadrowe, rzeczowe lub finansowe Oferenta oraz doświadczenie Oferenta, w szczególności w zakresie wspierania rozwoju języka polskiego za granicą.

10 pkt.

II

Adekwatność opisu realizacji przedsięwzięcia do założonego celu przedsięwzięcia.

50 pkt.

III

Zgodność oferty z zakresem przedmiotowym i podmiotowym przedsięwzięcia.

15 pkt.

IV

Adekwatność kosztorysu przedsięwzięcia do celu i zakresu przedmiotowego i podmiotowego przedsięwzięcia.

25 pkt.

Łączna ocena

100 pkt.

7. Wytyczne dotyczące oceny merytorycznej projektu

 1. Projekt powinien stanowić spójną, przemyślaną całość, z której wynikać będzie właściwy cel oferty do realizowania w ramach przedsięwzięcia. Komisja Konkursowa ocenia projekt pod względem zgodności z celami i jak najlepszym efektem zaplanowanych działań.
 2. Podczas oceny weryfikowane będzie wsparcie finansowe otrzymywane dotychczas przez Oferentów oraz wskaźniki osiągane w ramach konkursu na realizację zadania publicznego organizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.
 3. Ważnym elementem oceny, branym pod uwagę przez Komisję Konkursową, jest doświadczenie podmiotów i osób zaangażowanych w realizację oferty, w tym partnerów projektu.
 4. Oferent powinien wskazać jednego koordynatora w danym projekcie. Koordynacja projektu obejmuje działania merytoryczne, jak również działania, w których realizację zaangażowany jest bezpośrednio Oferent, np. promocja oferty, promocja poszczególnych działań, koordynacja wypłaty jednorazowego wsparcia, ewaluacja.
 5. Pod uwagę brany jest również wkład własny finansowy podmiotu ubiegającego się o wsparcie. Zasoby (rzeczowe i osobowe) zaangażowane na rzecz projektu po stronie beneficjenta, niefinansowane z dotacji, są wyceniane w budżecie projektu i również podlegają ocenie. Sposób wyliczenia wkładu własnego osobowego: stawka liczona w zł/osoba/1 godz. x liczba godz. pracy w działaniu/ projekcie = wartość finansowa wkładu osobowego. Wolontariuszami zaangażowanymi w dany projekt mogą być nauczyciele języka polskiego i przedmiotów ojczystych uczący w punktach nauczania ujętych w ofercie, ale także członkowie organizacji polonijnych zaangażowanych w funkcjonowanie danej placówki oświatowej. Ujęte w projekcie koszty wynagrodzenia dla nauczycieli mogą stanowić niewielką część wartości ich pracy. Działania wolontariackie mogą zakładać przygotowywanie uczniów do konkursów zarówno wewnątrzszkolnych, jak i pozaszkolnych, przygotowywanie akademii, wycieczek, wyjazdów edukacyjnych, opracowywanie materiałów promocyjnych. Możliwe jest wskazanie czy nauczyciele poprzez wykonywanie dodatkowych prac, które nie są związane z nauczaniem, angażują się w funkcjonowanie placówki oświatowej. Sposób wyliczenia wkładu własnego rzeczowego: kwota w zł/wartość jednostkowa/1 godz. x liczba godz. użyczenia środka trwałego lub sprzętu w działaniu/ projekcie = wartość finansowa wkładu rzeczowego. Wkład własny rzeczowy może polegać na użyczeniu przez nauczycieli beneficjenta: własnego sprzętu komputerowego, biurowego, nagłaśniającego itp.; własnego samochodu w celach związanych z pracą w szkole i realizacją obowiązków związanych z pracą w placówce, a także z funkcjonowaniem placówki.
 6. Opracowując budżet należy pamiętać, że przy ocenie ofert zostanie wzięta pod uwagę m.in. liczba uczniów (ze szczególnym uwzględnieniem liczby uczniów z legitymacjami szkolnym weryfikowanymi na etapie sprawozdania) i nauczycieli w poszczególnych placówkach edukacyjnych, którą deklaruje Oferent w złożonej ofercie. Kryteriami oceny zasadności kosztów będzie także sytuacja ekonomiczna i sytuacje wyjątkowe lub stany nadzwyczajne w każdym z państw oraz całościowe koszty funkcjonowania placówki. Ostateczna weryfikacja liczby uczniów i nauczycieli w poszczególnych placówkach edukacyjnych zostanie dokonana na etapie sprawozdania z realizacji oferty.
 7. Należy wybrać w Generatorze ofert region lub kraje, do których mają być skierowane działania.
 8. Całkowity koszt merytoryczny jednego działania ujętego w ofercie w przypadku utrzymania szkoły nie powinien przekroczyć kwoty 400 zł na jednego ucznia w ciągu jednego roku kalendarzowego.
 9. Przynależność ucznia do społeczności szkolnej zostanie zweryfikowana na etapie sprawozdania z realizacji oferty.
 10. Koszty wynagrodzeń są ponoszone na podstawie pisemnej umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy cywilno-prawnej:
  1. przy umowach o pracę koszty wynagrodzeń dokumentowane są listami płac z wyodrębnieniem kwot pochodzących z dotacji;
  2. przy umowach zlecenia i innych umowach cywilnoprawnych koszty wynagrodzeń dokumentowane są umowami oraz rachunkami do tych umów;
  3. koszty wymagane przez prawo takie jak podatki, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne są traktowane jako część wynagrodzenia;
  4. pozostałe koszty mogą być ponoszone w szczególności na podstawie faktur, rachunków, polis ubezpieczeniowych itp.;
  5. wkład własny niefinansowy (osobowy lub rzeczowy) może zostać rozliczony w szczególności na podstawie:
  1. umowy użyczenia (wkład rzeczowy);
  2. oświadczenia Oferenta lub partnera o wykorzystanych w realizacji oferty zasobach rzeczowych wraz z ich aktualną wyceną (wkład rzeczowy);
  3. umowy partnerskiej (wkład rzeczowy i osobowy);
  4. umowy wolontariackiej (wkład osobowy);
  5. oświadczenia osoby wykonującej usługi na rzecz Oferenta wraz z aktualną wyceną świadczonych usług (wkład osobowy).
 11. W przypadku, kiedy Oferent nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, wszelkie koszty wskazane w kosztorysie są kosztami brutto, co oznacza, że w takiej sytuacji podatek VAT jest kosztem kwalifikowalnym. Zleceniobiorca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie wraz ze sprawozdaniem z realizacji oferty.
 12. Natomiast w sytuacji, kiedy Oferent jest uprawniony do odzyskania podatku VAT, ustala w kosztorysie koszty netto w tym zakresie. Podatek VAT jest w takiej sytuacji kosztem niekwalifikowalnym.

8. Realizacja oferty we współpracy z innymi podmiotami

Jeżeli Oferent planuje realizację określonej części zadania przez podmiot niebędący stroną umowy (w szczególności przez organizację polonijną działającą za granicą), w planie i harmonogramie działań (część III. 4 oferty) należy wskazać (w kolumnie: organizacja/środowisko polonijne lub polskie realizujące część działania) podmiot, który będzie partnerem w realizacji działań podając jego dane kontaktowe (w szczególności adres e-mail) oraz określić, jaka część działania będzie przez niego realizowana (w kolumnie: zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy.) Partnerstwo, szczególnie z organizacją polonijną, nie jest obowiązkowe, ale w przypadku realizacji wielu działań jest wskazane i jest brane pod uwagę w trakcie oceny oferty.

Jeżeli oferta zakłada przekazanie środków partnerowi/organizacji polonijnej przed realizacją działań przez tych partnerów, Oferent po podpisaniu umowy z Instytutem jest zobowiązany:

 1. w ciągu 14 dni do przekazania informacji tym organizacjom polonijnym o uzyskanych przeznaczonych dla nich środkach;
 2. w ciągu 30 dni od poinformowania organizacji polonijnych do przekazania przeznaczonych dla nich środków.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przedłużenie tego terminu do 60 dni, po przedstawieniu przez oferenta uzasadnienia.

Późniejsze przekazanie środków (w formie refundacji) jest możliwe:

- na podstawie pisemnej prośby organizacji polonijnej;
- po uzgodnieniach pomiędzy Oferentem a organizacją polonijną o przekazywaniu środków w transzach.

Niewywiązanie się przez Oferenta w terminie z powyższych obowiązków, tj. niepoinformowanie partnerów wskazanych w Ofercie o przyznaniu środków finansowych przeznaczonych dla nich lub nieprzekazanie tych środków w terminie, może skutkować uznaniem części kosztów za niekwalifikowalne.

9. Praca Komisji Konkursowej i rozstrzygnięcie Konkursu

Tryb pracy Komisji został określony w ww. rozporządzeniu. Komisja może rekomendować udzielenie dotacji w wysokości odpowiadającej całości lub części wnioskowanej kwoty.

W przypadku zredukowania wnioskowanej kwoty dotacji, Komisja wskaże kategorie/rodzaje działań, których dotyczy redukcja, a Oferent zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy, do modyfikacji oferty z zachowaniem standardów wykonania zadania objętego dofinansowaniem.

Komisja przedstawia protokół końcowy Dyrektorowi Instytutu.

Dyrektor Instytutu udziela dotacji lub odmawia udzielenia dotacji biorąc pod uwagę rekomendacje Komisji.

Dyrektor Instytutu po ogłoszeniu wyników konkursu zawiera z Oferentem, którego oferta została wybrana, umowę dotacyjną na realizację przedsięwzięcia, którego dotyczył konkurs.

Oferent zobligowany jest do podpisania umowy w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia wyników.

Niepodpisane przez Oferenta umowy w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z realizacji oferty.

10. Zmiany w umowie na realizację oferty

W toku realizacji oferty i w ramach przyznanej kwoty dotacji dopuszcza się, bez konieczności powiadamiania Instytutu, wprowadzenie zmian w kosztorysie polegających na zmianach poszczególnych pozycji kosztorysu do 30% w ramach poszczególnych działań, z wyłączeniem zmian pomiędzy zgłoszonymi do projektu szkołami lub przedszkolami. Jeżeli zmiany przekraczają wyznaczony poziom, Oferent występuje do Instytutu o zgodę na dokonanie zmian oraz zawarcie aneksu do umowy. Złożenie wniosku o aneks nie oznacza uzyskania na niego zgody.

11. Promocja realizowanej oferty

Obowiązki zleceniobiorcy określa się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych. Oferent jest zobowiązany do podjęcia działań informacyjnych przez umieszczenie komunikatu o treści: „Dofinansowano przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki” w swoich kanałach informacyjnych oraz dobrach pozyskanych wskutek przyznanego wsparcia.

12. Istotne postanowienia warunków umowy

Wzór umowy zostanie opublikowany na stronie www.irjp.gov.pl oraz udostępniony Oferentowi w Generatorze wniosków, o czym zostanie poinformowany w wiadomości e-mail, wysłanej na adres poczty elektronicznej, który został podany podczas rejestracji w ofercie.

Po otrzymaniu informacji o udostępnieniu umowy, do obowiązków Oferenta należy:

 1. sprawdzenie poprawności danych zawartych w umowie (Oferent powinien sprawdzić dane adresowe i bankowe, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt Instytutowi);
 2. uzupełnienie danych Oferenta (osoba reprezentująca, numer konta bankowego, harmonogram płatności);
 3. przesłanie podpisanej umowy do Instytutu. Po przesłaniu umowy do Instytutu, za pośrednictwem systemu, jego pracownik weryfikuje treść umowy i zmienia jej status na „złożony”, a następnie przesyła drogą mailową na adres Oferenta.

Po ogłoszeniu wyników do obowiązków Oferenta należy:

 1. podpisanie i wysłanie przez Oferenta trzech wydrukowanych egzemplarzy umowy oraz oferty (stanowiącej załącznik do umowy) zgodnie z zasadami reprezentacji w miejscach wskazanych do podpisu. Oferent wskazuje osobę̨ do reprezentacji, która będzie zawierała w imieniu danej instytucji umowę o finansowanie. Jeżeli nie będzie to organ uprawniony do reprezentacji to dla pełnomocnika należy przedstawić stosowne pełnomocnictwo;
 2. w przypadku zawierania umowy w formie elektronicznej (z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego) – przesłanie do Instytutu drogą mailową na wskazany do kontaktu adres wraz z podpisaną ofertą (stanowiącą załącznik do umowy).

13. Oświadczenia i załączniki dołączane do oferty

Wymagane są następujące oświadczenia:

 1. Oferent oświadcza, że w dniu składania oferty nie otrzymał dofinansowania z innych źródeł na sfinansowanie kosztów przedstawionych w niniejszej ofercie ze środków dotacji;
 2. Oferent oświadcza, że w dniu składania oferty wystąpił/ nie wystąpił/ planuje wystąpić/ nie planuje występować o środki z innych źródeł publicznych / niepublicznych na dofinansowanie działań przedstawionych w niniejszej ofercie;
 3. Oferent zobowiązuje się – w przypadku otrzymania wsparcia bądź uzyskania informacji o wyborze dofinansowania jego oferty w niniejszym konkursie – do poinformowania Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego o uzyskaniu dofinansowania z innych źródeł na sfinansowanie całości lub części tego przedsięwzięcia;
 4. Podmiot jest uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie w konkursie;
 5. Oferent nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
 6. Oferent nie zalega z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
 7. Dane Oferenta podane w ofercie są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją;
 8. Wszystkie podane w ofercie oraz w jej załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
 9. Oferent nie jest w stanie likwidacji ani upadłości;
 10. Oferent, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego, zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1, z późn. zm.; zwanym dalej: „RODO”) oraz z innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą;
 11. W zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, Oferent, którego dane osobowe udostępniono w ofercie, zapoznał się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Mari Kolbego, zawartą w Regulaminie Konkursu oraz klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik do Regulaminu Konkursu;
 12. Oferta zawiera wyłącznie dane osobowe w zakresie wskazanym w formularzu oferty i nie zawiera „szczególnych kategorii” danych osobowych wymienionych w art. 9 ust. 1 RODO – dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne, przetwarzane w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej osoby, której dane dotyczą;
 13. Ofertę podpisała osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta;
 14. Wszystkie załączone do oferty kopie dokumentów są zgodne z oryginałami;
 15. Oferent oświadcza, że nie zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 2 ustawy o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Mari Kolbego;
 16. Oferent oświadcza, że wyraża zgodę na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), w szczególności na adres poczty elektronicznej Oferenta;
 17. Oferent potwierdza poinformowanie podmiotów wskazanych w kolumnie organizacja/środowisko polonijne lub polskie realizujące część działania o rodzaju i wysokości wnioskowanego wsparcia.

14. Obowiązki sprawozdawcze

 1. Oferent składa sprawozdanie końcowe z wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji oferty.
 2. Instytut może wezwać Oferenta do złożenia sprawozdania częściowego z wykonywania oferty. Oferent jest zobowiązany do dostarczenia sprawozdania w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.
 3. W przypadku projektów wieloletnich Oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania rocznego za każdy roku kalendarzowy, w którym realizowana jest oferta, odrębnie w terminie do 31 stycznia następnego roku. Przyjęcie sprawozdania przez Instytut umożliwia wypłatę środków na kolejny rok realizacji umowy.
 4. W przypadku działań z obszaru 1 na etapie rozliczenia Oferent będzie zobowiązany dodatkowo do przedstawienia:
  1. w przypadku przedszkoli – listy podopiecznych i nauczycieli potwierdzonej przez placówkę zagraniczną;
  2. w przypadku szkół na Białorusi, w Rosji, Kazachstanie, Uzbekistanie oraz w krajach Ameryki Południowej – listy uczniów i nauczycieli potwierdzonej przez placówkę zagraniczną;
  3. w przypadku szkół funkcjonujących w obcym systemie oświaty – listy uczniów i nauczycieli potwierdzonej przez dyrektora szkoły;
  4. w przypadku szkół w pozostałych krajach – listy uczniów wraz z numerami legitymacji szkolnych (wydanych zgodnie z art. 34 pkt 8a ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne w związku z art. 4 ust. 4 pkt 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego) oraz listy nauczycieli;
  5. Liczba odbiorców zadania określona będzie na podstawie listy uczniów z numerami ważnych legitymacji szkolnych;
  6. W przypadkach uznanych za szczególnie uzasadnione, dopuszcza się brak legitymacji u 10% uczniów danej szkoły. W takim przypadku należy przedstawić mailowe potwierdzenie rodzica (opiekuna prawnego) ucznia o uczestnictwie w zajęciach oraz podać numer telefonu do rodzica ucznia. Instytut zastrzega sobie prawo weryfikacji informacji podanych przez szkołę. Przykładowa treść potwierdzenia: Potwierdzam, że mój syn Jan Nowak uczęszczał od września do końca grudnia 2022 r. na zajęcia w (nazwa szkoły, miejscowość). W razie potrzeby mogę potwierdzić tę informację telefonicznie. Mój numer to: (numer);
  7. W przypadku braku legitymacji u ponad 10% uczniów Oferent zobowiązany zostanie do zwrotu proporcjonalnej części kosztów dotacji na dane działanie.
 5. W przypadku działań z obszaru 2 na etapie rozliczenia Oferent będzie zobowiązany dodatkowo do przedstawienia:
  1. listy uczestników z podziałem na turnusy, z uwzględnieniem informacji o kraju pochodzenia uczestnika, numerze legitymacji;
  2. potwierdzenia zgłoszenia wypoczynku do kuratorium oświaty zgodnie z regulacjami Ministerstwa Edukacji Nauki dotyczącymi organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży (jeśli wypoczynek odbywał się na terenie Polski);/li>
  3. zczegółowe sprawozdanie z realizacji programów wypoczynku wszystkich zawartych w ofercie grup uczestników.

15. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO) ekspertów, pełnomocników, opiekunów, uczniów, wnioskodawców, oferentów, przedstawicieli szkół, przedstawicieli organizacji polonijnych oraz innych osób zaangażowanych w realizację Konkursu jest Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego.

Dane będą wykorzystywane w następujących celach:

 1. realizacji Konkursu i przedsięwzięcia (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. e RODO) – „działanie realizowane w interesie publicznym”);
 2. realizacji umów zawieranych w ramach Konkursu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – „wykonanie umowy”;
 3. realizacji obowiązków prawnych Instytutu związanych z Konkursem, np. prowadzenia dokumentacji rachunkowej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – „obowiązek prawny”;
 4. dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z Konkursem lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Instytutu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny;
 5. realizowania działań promocyjnych Konkursu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udziału w Konkursie oraz realizacji innych ww. celów Instytutu. Odmowa przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości udziału w Konkursie oraz brakiem możliwości realizacji innych ww. celów Konkursu. Dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

Dane będą wykorzystywane przez okres niezbędny dla realizacji ww. celów, tj. w szczególności:

 1. przez okres realizacji przedsięwzięcia;
 2. przez okres rozpatrywania ofert lub do momentu ich usunięcia z Systemu przez osoby składające oferty (dane osób, których ofert nie rozpatrzono pozytywnie);
 3. przez okres wynikający z przepisów prawa (dane, które Instytut musi przechowywać zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, np. dane rachunkowe);
 4. przez okres dokonywania ewentualnych innych niezbędnych rozliczeń (dane wszystkich osób zaangażowanych w realizację Przedsięwzięcia);
 5. przez okres realizacji działań promocyjnych Konkursu.

Osoba, której dane dotyczą, może złożyć do Instytutu wniosek o:

 1. dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych);
 2. sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO);
 3. usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest:

 1. prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub
 2. zadanie realizowane w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Osoba, której dane dotyczą, ma także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane mogą być przekazywane – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym:

 1. podmiotom zaangażowanym w realizację Konkursu;
 2. podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa;
 3. podmiotom przetwarzającym je w imieniu Instytutu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze) oraz
 4. innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

W przypadku przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywać się będzie ono z zachowaniem wymagań, określonych w rozdziale V RODO.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@irjp.gov.pl

16. Postanowienia końcowe

W sytuacjach nieuregulowanych w dokumentacji konkursowej rozstrzygnięcie wydaje Dyrektor Instytutu po przeanalizowaniu sytuacji.

W przypadku nieprawidłowości w realizacji umowy Dyrektor Instytutu może nałożyć kary zgodnie z zapisami umowy oraz wypowiedzieć umowę, wzywając do zwrotu całości dofinansowania.
REGULAMIN KONKURSU DO POBRANIA - PDF


WYJAŚNIENIA - ODPOWIEDZI NA PYTANIA


Wyjaśnienia do pytań Oferentów do konkursu 1.2023
Część 1


Kto może być Oferentem?

Oferentem może być – w świetle art. 24 ust. 1 ustawy o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2463) dalej jako „Ustawa”, § 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wsparcia udzielanego przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego dalej jako „Rozporządzenie” – podmiot posiadający NIP, REGON, wpisany do KRS (regulamin pkt 5.1), realizujący działania spójne z zadaniami Instytutu, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub za granicą.


Kto może być Beneficjentem?

Zgodnie z pkt 4 Regulaminu:
Wsparcie w ramach tego obszaru dotyczy wyłącznie placówek oświatowych, które są zarejestrowane w bazie prowadzonej przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) – dostępnej na stronie www.orpeg.pl. Na etapie składania oferty, przy wprowadzaniu szkoły lub innej placówki oświatowej, oferent wpisuje numer z bazy ORPEG.


Czy można do wniosku załączyć aktualny wyciąg z KRS, czy obowiązkowe jest zaświadczenie o numerze REGON?

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia i pkt 5 Regulaminu:

Do oferty dołącza się:
 1. zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, wydane w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia oferty.

Jakie legitymacje mają Państwo na myśli w pkt 14.4.6?

Patrz: Regulamin pkt 14.4.4 „Legitymacje szkolne wydane zgodnie z art. 34 pkt 8a ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne w związku z art. 4 ust. 4 pkt 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego”.
Szkoły z Ukrainy należy potraktować jak szkoły wymienione w regulaminie; patrz: Regulamin pkt 14.4.2. „w przypadku szkół na Białorusi, w Rosji, Kazachstanie, Uzbekistanie oraz w krajach Ameryki Południowej – listy uczniów i nauczycieli potwierdzonej przez placówkę zagraniczną”.


Jakiego koordynatora mają państwo na myśli?

Patrz: Regulamin pkt 7.4 stanowi:
„Oferent powinien wskazać jednego koordynatora w danym projekcie. Koordynacja projektu obejmuje działania merytoryczne, jak również działania, w których realizację zaangażowany jest bezpośrednio Oferent, np. promocja oferty, promocja poszczególnych działań, koordynacja wypłaty jednorazowego wsparcia, ewaluacja”.


Czy koszty koordynatora zadania należy ująć oddzielnie jako działania merytoryczne, czy koszt ten wlicza się do limitu 10% kosztów administracyjnych?

Koszty koordynatora zadania są częścią składową, wliczaną w koszty administracyjne.


Czy w koszty oferty, dotyczącej Obszaru 2 „Wypoczynek letni”, można włączyć ubezpieczenie uczestników wyjazdów do Polski – czy ubezpieczenie można włączyć do kategorii „organizacja pobytu, w tym koszty zakwaterowania i wyżywienia” (punkt B) – kosztów kwalifikowanych?

Tak

Patrz: pkt 4 Regulaminu:
„Kosztami kwalifikowanymi w obszarze 2 konkursu są koszty bezpośrednio związane z realizacją projektu w tym:
a) wynagrodzenia dla nauczycieli i opiekunów;
b) organizacja pobytu, w tym koszty zakwaterowania i wyżywienia;
c) zwrot kosztów dojazdu i transportu uczniów, nauczycieli i opiekunów;
d) zakup materiałów do prowadzenia zajęć;
e) artykuły biurowe i plastyczne;
f) koszty biletów wstępu

z zastrzeżeniem, że spełniają łącznie poniższe kryteria:

- poniesione w terminie realizacji działania;
- niezbędne do realizacji projektu i osiągnięcia jego rezultatów;
- spełniające wymogi efektywnego zarządzania finansami;
- identyfikowalne i weryfikowalne, a zwłaszcza zarejestrowane w zapisach księgowych Oferenta/ów i określone zgodnie z zasadami rachunkowości;
- spełniające wymogi mającego zastosowanie prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych;
- udokumentowane w sposób umożliwiający ocenę realizacji projektu pod względem rzeczowym i finansowym;
- nie dotyczą uczestników zamieszkałych na terenie Polski”.


Pkt 5.2 Regulaminu stanowi:
Dane osoby uprawnionej do reprezentacji i składania woli w imieniu i na rzecz oferenta.
Kogo mamy wskazać w ww. punkcie?
Jeśli członka zarządu, to którego?

Zgodnie z wpisem w KRS oświadczenia woli w imieniu fundacji składa dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z pełnomocnikiem ustanowionym uchwałą rady fundacji. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych fundacji w wysokości nie przekraczającej 10.000 złotych upoważniony jest jednoosobowo prezes zarządu fundacji lub ustanowiony przez zarząd pełnomocnik.

Patrz: pkt 5.2 Regulaminu Ocena formalna wniosków:
dane osoby uprawnionej do reprezentacji i składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Oferenta.
W przypadku, gdy występuje więcej niż jeden reprezentant Oferenta, należy wpisać jedną wybraną osobę, reprezentującą podmiot wnioskujący. Umowa i oferta, przed jej zawarciem, będzie podpisywana zgodnie ze sposobem reprezentacji, określonym w dokumencie rejestrowym podmiotu.


Pkt 5.8.2 i 5.8.3 stanowi:
Do oferty dołącza się:
2) oświadczenie o braku zachodzenia (może istnienia) przesłanek określonych w art. 24 ust. 2 ustawy;
3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), w szczególności na adres poczty elektronicznej Oferenta;
W jakiej formie mają być dołączone ww. oświadczenia?

Wystarczy zaznaczyć we wniosku, w generatorze WITKAC, pkt VII.12 i VII.13<.


Pkt. 5.8.4 stanowi:
Do oferty dołącza się:
4) kosztorys przedsięwzięcia;
W jakiej formie ma być dołączony ww. kosztorys?

Wystarczy wypełnić go w generatorze WITKAC – pkt V.


Konkurs – wniosek w systemie witkac.pl – III. Region/-y, którego/-ych dotyczy oferta.
Uprzejmie proszę o udzielenie informacji w sprawie zapisów ww. Konkursu:
pkt III mówi:
Region/-y, którego/-ych dotyczy oferta
Jakie są możliwości dodania z listy rozwijanej (13 regionów) więcej niż jednego regionu, np. Litwa, Łotwa, Ukraina, Białoruś, pozostałe kraje byłego ZSRS?
System umożliwia dodawanie np. Łotwa, pozostałe kraje byłego ZSRS. Niestety nie ma możliwości dodawania dodatkowo np. Litwy, Ukrainy lub Białorusi.

Należy wybrać jeden region. Zgodnie z pkt 10 Ogłoszenia: „W ramach konkursu dopuszcza się złożenie przez oferenta więcej niż jednej oferty”.


Czy wartość maksymalna 1 000 000 zł dotyczy jednego roku kalendarzowego w przypadku projektów dwuletnich,
tj. 1 000 000 zł w roku 2023 i 1 000 000 zł w roku 2024? i odpowiednio. Czy wartość minimalna 20 000 zł dotyczy jednego roku kalendarzowego w przypadku projektów dwuletnich, tj. 20 000 zł w roku 2023 i 20 000 zł w roku 2024?

Przy projekcie dwuletnim w Obszarze 1 kwoty minimalne 20 000 zł i maksymalne 1 000 000 zł przyznawane są na każdy rok.
W ramach Obszaru 1 możliwa jest realizacja projektów rocznych (realizowanych w 2023 roku lub 2024 roku) oraz dwuletnich (realizowanych w latach 2023 – 2024) mających na celu zapewnienie bieżącego funkcjonowania placówek oświatowych.


Czy możemy w obecnym konkursie złożyć ofertę, która dotyczy tylko 2024 roku?

Możliwe są projekty roczne, które dotyczą roku 2023 oraz dwuletnie (2023 – 2024), aby zachować ciągłość realizacji projektu i zapewnić bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych.
Patrz: pkt 5 Ogłoszenia:
Złożone oferty w ramach przedsięwzięcia mogą być realizowane w terminie:
Obszar 1 – Utrzymanie funkcjonowania szkół i przedszkoli polonijnych i polskich za granicą –
projekt roczny do 31 grudnia 2023 roku, projekt dwuletni do 31 grudnia 2024 roku.


Wyjaśnienia do pytań Oferentów do konkursu 1.2023
Część 2


Proszę o informację, czy szkoły muszą składać projekty dwuletnie?
Co w przypadku, gdy organizacja pozarządowa odmówi przyjęcia wniosku jednorocznego?
Kto ostatecznie decyduje (w przypadku otrzymania dofinansowania), na co i w jakiej kwocie przyznane środki mogą zostać wydatkowane?

Szkoła decyduje, czy składany projekt jest roczny, czy dwuletni, w uzgodnieniu z operatorem.
Beneficjent ma prawo wyboru operatora, który wypełni założenia zgodnie z jego potrzebami.
Instytut nie ingeruje w działania operatora.


Projekty zarówno jednoroczne, jak i dwuletnie wymagają zadeklarowania liczby uczniów, z której szkoły są rozliczane. Trudno jest określić liczbę uczniów, która rozpocznie naukę we wrześniu czy też w październiku 2024. Skoro zadeklarowana liczba uczniów wiąże się z rozliczeniem finansowym, mamy obawy, że dofinansowanie będzie musiało być zwrócone.

Przy składaniu oferty należy podać aktualną liczbę uczniów na dzień składania wniosku.
W przypadku wniosków dwuletnich należy podać prognozowaną liczbę uczniów.
Sprawozdanie z realizacji projektu przedstawiać będzie rzeczywisty sposób wydatkowania w ramach przedsięwzięcia. W sytuacji, gdy nastąpi zmniejszenie liczby uczniów, co wygeneruje oszczędności, może nastąpić częściowy zwrot środków.
Zgodnie z pkt 14.4.8) Regulaminu: W przypadku braku legitymacji u ponad 10% uczniów Oferent zobowiązany zostanie do zwrotu proporcjonalnej części kosztów dotacji na dane działanie.


Bardzo proszę o doprecyzowanie poniższych zagadnień zawartych w regulaminie konkursu „Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski 2023”.
1. Regulamin pkt 7.8). Czy zapis o kwocie 400 złotych na jednego ucznia w ciągu jednego roku kalendarzowego oznacza, że wnioskowana wartość dofinansowania dla jednej placówki edukacyjnej nie może być wyższa niż iloczyn liczby uczniów danej placówki i ww. kwoty 400 złotych?

Zgodnie z Regulaminem pkt 7.8). całkowity koszt merytoryczny jednego działania ujętego w ofercie w przypadku utrzymania szkoły nie powinien przekroczyć kwoty 400 zł na jednego ucznia w ciągu jednego roku kalendarzowego.


W związku z ogłoszeniem konkursu „Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski 2023” mam pytanie odnośnie przewidywanego 5% wkładu własnego.
Czy jest to wkład finansowy czy też może być wkładem osobowym lub rzeczowym? Wielu beneficjentów z bardziej ubogich krajów takich jak Ukraina ma problem z zapewnieniem nawet 5% wkładu własnego finansowego.

Zgodnie z pkt 7.5). Regulaminu: Pod uwagę brany jest również wkład własny finansowy podmiotu ubiegającego się o wsparcie. Zasoby (rzeczowe i osobowe) zaangażowane na rzecz projektu po stronie beneficjenta, niefinansowane z dotacji, są wyceniane w budżecie projektu i również podlegają ocenie. Sposób wyliczenia wkładu własnego osobowego: stawka liczona w zł/osoba/1 godz. x liczba godz. pracy w działaniu/ projekcie = wartość finansowa wkładu osobowego. Wolontariuszami zaangażowanymi w dany projekt mogą być nauczyciele języka polskiego i przedmiotów ojczystych uczący w punktach nauczania ujętych w ofercie, ale także członkowie organizacji polonijnych zaangażowanych w funkcjonowanie danej placówki oświatowej. Ujęte w projekcie koszty wynagrodzenia dla nauczycieli mogą stanowić niewielką część wartości ich pracy. Działania wolontariackie mogą zakładać przygotowywanie uczniów do konkursów zarówno wewnątrzszkolnych, jak i pozaszkolnych, przygotowywanie akademii, wycieczek, wyjazdów edukacyjnych, opracowywanie materiałów promocyjnych. Możliwe jest wskazanie, czy nauczyciele poprzez wykonywanie dodatkowych prac, które nie są związane z nauczaniem, angażują się w funkcjonowanie placówki oświatowej. Sposób wyliczenia wkładu własnego rzeczowego: kwota w zł/wartość jednostkowa/1 godz. x liczba godz. użyczenia środka trwałego lub sprzętu w działaniu/ projekcie = wartość finansowa wkładu rzeczowego. Wkład własny rzeczowy może polegać na użyczeniu przez nauczycieli beneficjenta: własnego sprzętu komputerowego, biurowego, nagłaśniającego itp.; własnego samochodu w celach związanych z pracą w szkole i realizacją obowiązków związanych z pracą w placówce, a także z funkcjonowaniem placówki.


Jeżeli wniosek dotyczy (obszar nr 2) projektu na organizację dużego wydarzenia/imprezy o charakterze międzynarodowym organizowanego w Polsce i zapraszamy grupy polonijne z różnych krajów, tj. Ukraina, Litwa, Łotwa, Niemcy i jest to jeden projekt, a w generatorze jest możliwość zaznaczenia tylko jednego regionu, a uczestnicy z różnych krajów.
Czy zaznaczyć tylko jeden region, a resztę regionów opisać w tejże ofercie? Dotyczy to również udziału młodzieży polonijnej z różnych krajów np. w obozach/koloniach – będzie jeden wniosek. Czy wtedy region zaznaczyć np. „reszta świata” zamiast „jednego regionu”?

W obszarze 2 należy wybrać region wiodący, ten którego w głównej mierze dotyczy wniosek (największa liczba dzieci).
W opisie oferty należy wskazać wszystkie regiony, których dotyczy wniosek.
W przypadku udziału młodzieży polonijnej z różnych krajów można wskazać: „reszta świata”.


Kwestia techniczna do załączników w generatorze:
Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym rejestrze lub ewidencji.
Gdzie dołączyć zaświadczenie REGON – obowiązkowy załącznik do oferty? Czy w tym miejscu? Fakultatywne załączniki oferenta.

System Witkac, używając sformułowania fakultatywny, ma na myśli niewymagalny do składania.
Oferta zostanie przyjęta przez generator, nawet jeśli załączniki nie zostaną złożone.
W generatorze: „Załączniki do oferty” dołączony został trzeci punkt:
3. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, wydane w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia oferty (wymagany elektronicznie, wymagany format: pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpg, odt, ods).
W tym miejscu proszę załączyć wymagany dokument.
Nie trzeba mieć koniecznie zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON. Wystarczy wydrukować informację o wpisie do rejestru REGON ze strony internetowej GUS (https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx). Taki wydruk jest potwierdzeniem wpisu w rejestrze REGON.


W Regulaminie koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 10% wnioskowanej kwoty dotacji, a w generatorze podano, że suma kosztów administracyjnych nie może przekroczyć 10% wartości zadania.

W dniu 09.05.2023 opublikowano zmiany w Ogłoszeniu i Regulaminie w tym zakresie.


KOMUNIKAT O ZMIANACH

KOMUNIKAT O ZAKOŃCZENIU NABORU WNIOSKÓW

KOMUNIKAT O WYNIKACH KONKURSU


Obowiązek informacyjny

Zgodnie z §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953) podmiot realizujący zadanie finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych podejmuje działania informacyjne dotyczące tego finansowania lub dofinansowania przez zamieszczenie informacji na swojej stronie internetowej, o ile ją posiada, oraz na swoich profilach w internetowych serwisach społecznościowych, o ile takie profile posiada.

Zamieszczenie informacji oznacza użycie wzorów jak poniżej.
WZORY DO POBRANIA


PORTAL IRJP WYŚWIETLONO 1505199 RAZY×