IRJP:
12 CELÓW INSTYTUTU

12 CELÓW DLA POLONII

cele


Obszary wsparcia Polonii i Polaków za granicą

Działając w ramach określonych przez ustawodawcę zadań Instytutu, zawartych w art. 3 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, a także w związku zapisami art. 24. ust. 1 wspomnianej ustawy, prezentujemy obszary wsparcia działalności Polonii i Polaków za granicą, będące podstawowymi celami Instytutu w 2024 roku.

W związku z powyższym, każda oferta składana do Instytutu powinna uwzględniać jeden z poniższych celów.


cel-1


I. Język. Nauczanie, metodyka i promocja.

 1. Nauka i doskonalenie języka
  Działania związane z organizacją nauczania języka polskiego za granicą. Wsparcie i utrzymanie społecznych placówek edukacyjnych, a także stowarzyszeń działających na rzecz edukacji językowej.

 2. Nowoczesna dydaktyka (Innowacyjna dydaktyka)
  Opracowanie, utrzymanie, dystrybucja i promocja nowoczesnych materiałów wspierających nauczanie języka polskiego, również z wykorzystaniem oprogramowania informatycznego, aplikacji, itp.

 3. Promocja dwujęzyczności
  Wsparcie działań służących promocji dwujęzyczności i wielojęzyczności wśród dzieci młodzieży polonijnej i polskiej mieszkającej i uczącej się za granicą.

 4. Język polski jako obcy
  Wsparcie dla projektów i zadań związanych z nauką języka polskiego jako obcego, tak w kraju, jak i za granicą. Promocja języka polskiego wśród osób o odmiennej narodowości jako języka wartego poznania i ułatwiającego przyszłe życie oraz karierę zawodową.

cel-2


II. Społeczność i młodzież polonijna

 1. Młodzi Liderzy Polonijni
  Zaktywizowanie młodzieży poprzez inicjowanie i prowadzenie działań oraz projektów długo- i krótkofalowych, zmierzających do zaangażowania młodzieży polonijnej w życie lokalnych społeczności polonijnych. Aktywizacja młodego pokolenia żyjącego poza granicami kraju również w działalność społeczno-polityczną w krajach zamieszkania.

 2. Wsparcie organizacji polonijnych
  Wzmocnienie roli organizacji, grup i ruchów polonijnych poprzez finansowe wsparcie ich działalności.

 3. Integracja polonijna
  Zwiększenie integracji różnorodnych grup polonijnych, w tym nauczycieli języka polskiego, prowadzących placówki edukacyjne, uczniów, studentów i pozostałych grup Polaków mieszkających poza granicami kraju.

 4. Wiedza o Polonii w praktyce
  Integracja Polonii i Polaków mieszkających za granicą oraz wzmocnienie ich więzi z Polską poprzez wykorzystanie wniosków i rekomendacji z badań przeprowadzonych w tych środowiskach oraz doświadczeń polskich instytucji.cel-3


III. Nowoczesność, kultura i historia

 1. Polska. Europa. Świat.
  Wsparcie działań związanych z poszerzaniem wiedzy o roli Polski i Polaków w historii i nowych dziejach świata. Wzmacnianie więzi z krajem poprzez prezentację wydarzeń oraz sylwetek rodaków, odgrywających kluczową rolę w kształtowaniu świata, jaki znamy dzisiaj.

 2. Kultura po polsku
  Upowszechnienie kultury i języka polskiego poprzez wsparcie projektów związanych z angażowaniem Polonii i Polaków za granicą w przedsięwzięcia kulturalne, w tym muzykę, śpiew, taniec, malarstwo, grafikę, prozę, poezję. Promocja polskości i języka poprzez doświadczenia kulturalne.

 3. Wydarzenia okolicznościowe
  Wsparcie różnorodnych wydarzeń promujących tradycyjne polskie święta i rocznice (np. w 2024 r. wstąpienie polski do NATO i UE, wolne wybory), rodzimą kulturę oraz osiągnięcia Polski wśród Polonii i osób innej narodowości.

 4. Poznaj nowoczesną Polskę
  Wsparcie działań związanych z pozycjonowaniem Polski jako nowoczesnego, silnego i atrakcyjnego kraju do życia i nauki.


PORTAL IRJP WYŚWIETLONO 1461315 RAZY×