IRJP:
KONKURSY I NABORY  INSTYTUT   DOKUMENTY   DYREKCJA   RADA INSTYTUTU   PATRON   KOMUNIKATY   KONKURSY I NABORY   KONTAKT


Wsparcie dla szkół polonijnych i polskich za granicą 2024

INFORMACJE O KONKURSIE

KONKURS IRJP "SZACUNEK I ODWAGA. RODZINA ULMÓW I JA"

INFORMACJE O KONKURSIE

Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski 2023

INFORMACJE O KONKURSIE / WYNIKI

Wspieranie dzieci i młodzieży polonijnej oraz polskiej mieszkającej poza granicami Polski 2023

INFORMACJE O KONKURSIE / WYNIKI

Środki na realizację projektów innowacyjnych i cyfrowych z zakresu edukacji, nauki i budowy społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności w obszarze Programu GovTech Polska

INFORMACJE O KONKURSIE

„INICJATYWY WSPIERAJĄCE ZADANIA IRJP 2023”

Nazwa programu/konkursu „INICJATYWY WSPIERAJĄCE ZADANIA INSTYTUTU ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO
IM. ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO 2023”
Krótka charakterystyka Nabór wniosków przeznaczony jest dla przedsięwzięć mających szczególne znaczenie dla prowadzonej przez Instytut działalności, które są spójne z celami Instytutu oraz mają ważną rolę społeczną. Dotyczy to także wniosków, które z różnych przyczyn nie mogły zostać złożone do dotychczas organizowanych przez Instytut otwartych konkursów ofert.
Budżet programu/konkursu. Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięć w ramach naboru to 2 000 000 zł. Kwota może ulec zmianie. Minimalna wartość dofinansowania dla jednego wniosku wynosi 20 000 zł, a maksymalna 1 000 000 zł.
Planowane rozpoczęcie naboru wniosków Nabór wniosków rozpocznie się 13 lipca 2023 roku i trwa do odwołania.
Planowany termin rozstrzygnięcia wniosków Przewidywany termin ogłoszenia rozstrzygnięcia naboru w trybie ciągłym to 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Umowy
Dodatkowe informacje

INFORMACJE O KONKURSIE


Wkrótce informacje.

MOŻLIWOŚĆ ANEKSOWANIA UMÓW

Uprzejmie informujemy, że podmioty, które podpisały umowy z Instytutem o wsparcie, w uzasadnionych sytuacjach, mogą zgłosić wniosek o zawarcie aneksu do podpisanej umowy.

W linku poniżej opis procedury aneksowania oraz wniosek o aneks wraz z kosztorysem.


PROCEDURA ANEKSOWANIA UMÓW - PDF

WNIOSEK O ANEKS DO UMOWY - XLSX

Dofinansowanie działalności edukacyjnej za granicą w 2023 r. przez Instytut Kolbego

w związku z wyłączeniem obszaru I „Edukacja” przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – z konkursu ofert: Polonia i Polacy za Granicą 2023: https://www.gov.pl/web/polonia/konkurs-2023---nabor-ofert dotychczasowe działania dofinansowane przez KPRM, które w 2023 r. będzie dofinansowywać Instytut Rozwoju Języka Polskiego:

1.1. Utrzymanie i funkcjonowanie szkół i przedszkoli polonijnych za granicą
1.2. Utrzymanie i funkcjonowanie szkół polonijnych w Polsce
1.3. Inicjatywy edukacyjne
1.4. Stypendia dla Polonii i Polaków studiujących za granicą
1.5. Wsparcie uczniów klas pierwszych w szkołach polskich i polonijnych
1.6. Wsparcie uczniów klas maturalnych w szkołach polskich i polonijnych


Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski 2023

W piątek 12 maja br. zakończył się nabór wniosków w konkursie Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego „Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski 2023”.

Konkurs był prowadzony w dwóch obszarach. Pierwszy z nich dotyczy utrzymania funkcjonowania szkół i przedszkoli polonijnych i polskich za granicą. Drugi zaś dotyczy „Wypoczynku letniego” – organizacji projektów mających na celu pogłębianie znajomości języka polskiego i budowania tożsamości narodowej. Uczestnicy złożyli łącznie 167 ofert. Przewidywany termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu to 31 maja br., jednak może on ulec zmianie.

Więcej o konkursie TUTAJ.


Ze środków z funduszu stypendialnego, o którym mowa w ustawie, mogą być ustanawiane i finansowane stypendia motywacyjne

  1. dla osób należących do Polonii oraz Polaków zamieszkałych za granicą, zaangażowanych na rzecz podtrzymywania polskiej tożsamości narodowej oraz więzi z Ojczyzną, realizujących naukę języka polskiego w:
    • szkołach polskich (szkoła polska – należy przez to rozumieć szkołę przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, która umożliwia uczniom uczęszczającym do szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planami nauczania dla szkół polskich);
    • szkołach prowadzonych przez organizacje polonijne za granicą;
    • szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, w których język polski jest nauczany jako język mniejszości narodowej;
  2. dla osób nieposiadających polskiego pochodzenia, zaangażowanych na rzecz nauki języka polskiego, realizujących kształcenie w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, w których język polski jest nauczany jako język obcy;
  3. dla nauczycieli osób należących do Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą lub osób nieposiadających polskiego pochodzenia, zaangażowanych na rzecz podtrzymywania polskiej tożsamości narodowej oraz więzi z Ojczyzną lub zaangażowanych na rzecz nauki języka polskiego, prowadzących nauczanie języka polskiego w szkołach (szkoła specjalna lub oddział specjalny, oddział dwujęzyczny należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach);
  4. dla studentów uczelni funkcjonujących w polskim lub zagranicznym systemie szkolnictwa wyższego i nauki, należących do Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą lub osób nieposiadających polskiego pochodzenia, zaangażowanych na rzecz podtrzymywania polskiej tożsamości narodowej oraz więzi z Ojczyzną lub na rzecz nauki języka polskiego, realizujących w ramach programu studiów naukę języka polskiego.

STYPENDIA


Obowiązek informacyjny

Zgodnie z §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953) podmiot realizujący zadanie finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych podejmuje działania informacyjne dotyczące tego finansowania lub dofinansowania przez zamieszczenie informacji na swojej stronie internetowej, o ile ją posiada, oraz na swoich profilach w internetowych serwisach społecznościowych, o ile takie profile posiada.

Zamieszczenie informacji oznacza użycie wzorów jak poniżej.
WZORY DO POBRANIA

PORTAL IRJP WYŚWIETLONO 1433712 RAZY×