IRJP:
POLITYKA PRYWATNOŚCIPolityka prywatności

Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób, których dane osobowe przetwarza. Dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych oraz zapewniamy legalność i przejrzystość ich przetwarzania.

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu poinformowanie Państwa o sposobie wykorzystania przez nas danych osobowych, a w szczególność o celach i podstawach prawnych przetwarzania, obiorcach danych, okresach przetwarzania oraz przysługujących Państwu uprawnieniach. 

I. Objaśnienie definicji

 • Administrator / Instytut -  Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego z siedzibą w przy ul. Nowogrodzkiej 50/54, 00-695 Warszawa.
 • Dane osobowe –  są to informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Ustawa - ustawa z dnia 7 października 2022 r. o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego (Dz.U. 2022 poz. 2463).

II. Dane kontaktowe

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres korespondencyjny Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ul. Nowogrodzka 50/54, 00-695 Warszawa lub email  kontakt@irjp.gov.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi pod adresem email iod@irjp.gov.pl .

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

1. Korzystanie ze strony internetowej https://irjp.gov.pl/index.php  (dalej „Strona”):
W związku z korzystaniem przez Państwa ze Strony Instytut zbiera dane w zakresie niezbędnym do celów związanych z administrowaniem Stroną (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików Cookies i innych podobnych technologii).

Dane te przetwarzane są dla celów:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Państwu treści gromadzonych na stronie  – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych –podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na generowaniu analiz statystyk pomagających w administrowaniu Stroną;
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;

Strona może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Po przejściu na inne strony należy zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną.  

Na Stronie zamieszczone są wtyczki portali społecznościowych (Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter). Wtyczki te umożliwiają Użytkownikowi udostępnianie treści publikowanych na Stronie w danym portalu społecznościowym. Wykorzystywanie wtyczek powoduje, że wybrany serwis społecznościowy otrzymuje informacje o korzystaniu ze Strony przez Użytkownika i może przypisać je do profilu Użytkownika tworzonego w tym portalu społecznościowym. Szczegółowe informacje na temat celu i zakresu zbierania danych przez portale społecznościowe można uzyskać pod poniższymi adresami:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
Google: https://privacy.google.com/take-control.html?categories_activeEl=sign-in
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL
Twitter: https://twitter.com/en/privacy

2. Ustawowa działalność Instytutu:

Instytut działań na podstawie Ustawy. Celem działalności Instytutu jest wspieranie języka Polskiego za granicą. W ramach realizacji tego celu, dane osobowe mogą być przetwarzane:

 • dla celów związanych z  realizacja zadań o których mowa w art. 3 ust 2 na Ustawy  – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) lub wykonanie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w niektórych przypadkach zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • w celu wykonania obowiązków z przepisów podatkowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz i statystyk związanych z realizowanymi zadaniami;
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;
 • w celu wykonania niezbędnych czynności wewnętrznych o charakterze archiwizacyjnym lub organizacyjnym – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach związanych z promowaniem działalności Instytutu - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu promocji własnej.  

Administrator zbierając dane osobowe w związku z realizacją zadań określonych w Ustawie, każdorazowo, w sposób szczegółowy informuje osoby, których dane osobowe dotyczą o celach i podstawach prawnych przetwarzania uwzględniając indywidualną specyfikę danego zadania.  

3. Prowadzenie korespondencji:

Dane osobowe zawarte w korespondencji tradycyjnej i elektronicznej kierowanej do Instytutu są przetwarzane w zakresie niezbędnym do prowadzenia korespondencji oraz w celach z niej wynikających. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z wykonywanymi zadaniami.

4. Media społecznościowe:

Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających jego profile w mediach społecznościowych. Przetwarzanie tych danych jest związane wyłącznie z prowadzeniem danego profilu i ma na celu w szczególności informowanie Użytkowników o aktywności Administratora (w tym o działalności Instytutu) i promowanie różnego rodzaju konkursów, projektów lub wydarzeń. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu promocji własnej.
Każdy kanał mediów społecznościowych ma własną politykę dotyczącą sposobu przetwarzania ochrony danych osobowych:

 • Zasady przetwarzania danych osobowych określone przez dostawcę serwisu Facebook, Instagram, Messenger i innych produktów i funkcji oferowanych przez Facebook Ireland Limited znajdą się w Polityce Prywatności serwisu Facebook dostępnej na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation ;
 • Serwis YouTube dostarczany jest przez Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA, a w UE przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Informacje na temat przetwarzania danych przez serwis YouTube: https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/ ;
 • Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez portal Twitter, 355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 USA, a w UE Twitter International Company 1 Cumberland St. S, Fenian St, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia, dostępne są pod adresem: https://twitter.com/en/privacy .

5. Zbieranie danych kontaktowych:

W związki z wykonywaniem swoich zadań Instytut zbiera dane osobowe (dane kontaktowe). Dane mogą być pobierane z powszechnie dostępnych źródeł (np. dane kontaktowe na stronie internetowej), a także zbierane podczas kongresów, konferencji, seminariów i sympozjów, organizowanych przez Instytut lub inne podmioty (np. poprzez wymianę wizytówek). Podstawą prawną przetwarzania danych kontaktowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na tworzeniu sieci kontaktów związanej z realizowanym Programem.

6. Współpraca z dostawcami usług:

Instytut przetwarza dane osobowe w związku ze współpracą z dostawcami usług. Przetwarzanie obejmuje dane kontaktowe osób wskazanych przez dostawcę jako osoby do kontaktu w relacjach z Administratorem, np. osób odpowiedzialnych po stronie dostawcy za zawarcie i wykonywanie umowy z Administratorem. Celem przetwarzania tych danych jest prowadzenie bieżącej komunikacji z dostawcami usług oraz podtrzymywanie relacji z nimi. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na komunikacji z dostawcami usług.

IV. Okres przetwarzania danych

Od momentu pozyskania, dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt III, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych, gdy podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora. Dane mogą być przetwarzane także przez okres niezbędny dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami oraz przez okres wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

V. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty wykonujące usługi na rzecz Instytutu, w tym podmioty świadczące usługi IT, prawne i finansowe, a także podmioty współpracujące z Instytutem przy realizacji zadań określonych w Ustawie (np. przy organizowaniu wydarzeń). Poza tym odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym w zakresie określonym w Ustawie.  

VI. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Osobą, których dotyczą dane osobowe przysługuje prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, prawo uzyskania kopii danych, Prawo do sprostowania danych, Prawo do usunięcia danych, Prawo do ograniczenia przetwarzania, Prawo do przenoszenia danych (w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą), Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (np. dla celów analitycznych marketingowych lub statystycznych, Prawo wycofania zgody (jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody).
Żądania związane z wykonywaniem praw, o których mowa powyżej można kierować na adres korespondencyjny lub mailowy Instytutu wskazany w pkt II niniejsze Polityki (Dane Kontaktowe).
Osobie której dotyczą dane przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Szczegółowe informacje kontaktowe do UODO są dostępne na stronie https://uodo.gov.pl/p/kontakt .

VII. Zmiany i aktualizacja Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od  20.04.2023r.


PORTAL IRJP WYŚWIETLONO 1461303 RAZY×